AVG/GDPR

PRIVACYVERKLARING

Verwerking persoonsgegevens bij SecPoint Nederland

Versie                  : 1.1

Auteur                 : SecPoint Nederland

Datum                  : 1 mei 2018

 

Bedrijf SecPoint Nederland B.V., gevestigd in Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: SecPoint Nederland B.V. Dodewaardlaan 6 4006 EA Tiel +31 344 653 690 info@secpoint www.secpoint.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

SecPoint Nederland verwerkt persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Wij krijgen deze persoonsgegevens doordat uw bedrijf gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken van personen bij onze bedrijfsrelaties:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de website van SecPoint Nederland (basa.secpoint.nl) aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

SecPoint Nederland heeft alleen bedrijven als klant. Van deze bedrijven verwerken wij ook de volgende gegevens:

 • Bankrekeningnummer;
 • Beoordeling kredietwaardigheid;

Voor support aan/voor onze klanten kunnen wij incidenteel ook de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • IP-adres;
 • Historische gegevens over de werking van een product of oplossing.

Van het personeel dat bij SecPoint Nederland in dienst is, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum; Geboorteplaats;
 • Burgerlijke staat;
 • Burgerservicenummer (BSN).

 

Verwerkingsdoelen en grondslag

SecPoint Nederland verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:

 • Afleveren van goederen en diensten;
 • Afhandelen van uw betaling;
 • Verwerken van kortingen, conform de vereisten van de fabrikant;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken in onze webshop;
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

SecPoint Nederland neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

SecPoint Nederland bewaart persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Er is geen limiet aan de duur van de bewaarperiode van deze persoonsgegevens. Van sollicitanten en oud-werknemers worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden.

Delen van persoonsgegevens met derden

SecPoint Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SecPoint Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

SecPoint Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

Nieuwsbrief en mailingen
Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan kunt u een verzoek indienen om van de mailinglijst verwijderd te worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SecPoint Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@secpoint .Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. SecPoint Nederland wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens verwijderen

SecPoint Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@secpoint.nl